PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom osobných údajov je Amico Finance a.s., Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava, IČO: 48 113 671, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6128/B („Amico Finance“).

Kontaktné údaje Amico Finance:
telefónne číslo: +421 850 123 321, e-mail: info@amico.sk, adresa: Amico Finance a.s., Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava

Amico Finance zároveň spracúva osobné údaje klientov ako finančný sprostredkovateľ podľa Zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov („Zákon o finančnom sprostredkovaní“) a ako sprostredkovateľ podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), „Nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, „Zákon o ochrane osobných údajov“), v mene poistiteľov, uvedených v Prihláške do poistenia a Rámcovej poistnej zmluve, a zverejnených na www.amico.sk, ak si Klient zvolil poistenie.

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Zodpovedná osoba je osoba, určená Amico Finance, ktorá plní úlohy stanovené Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov, najmä dohliada na zákonné spracúvanie osobných údajov.

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby: Ing. Martin Zajíček
e-mail: zodpovedna_osoba@amico.sk, adresa: Hurbanovo námestie 1, Bratislava 811 06

OSOBNÉ ÚDAJE

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä údaje poskytnuté Klientom a/alebo potenciálnym klientom v postavení žiadateľa o spotrebiteľský úver („úver“) alebo spolužiadateľa o úver („Klient“) v žiadosti o úver, údaje potrebné na overenie majetkových a zárobkových pomerov Klienta, výdavkov, rodinného stavu, ďalej údaje potrebné na účely plnenia zákonných povinností Amico Finance.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Amico Finance spracúva osobné údaje Klienta za účelom posúdenia žiadosti o úver, plnenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere medzi Amico Finance a Klientom („Zmluva o úvere“) a splnenia zákonných povinností Amico Finance, t.j.:

 • posúdenie schopnosti Klienta ako spotrebiteľa splácať úver podľa Zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (“Zákon o spotrebiteľských úveroch“);
 • založenie predzmluvných vzťahov;
 • plnenie, zmena a správa Zmluvy o úvere;
 • ochrana práv a oprávnených záujmov spoločnosti Amico Finance, ak je to nevyhnutné;
 • identifikácia Klienta v rozsahu podľa Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“);
 • archivácia podľa Zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov (“Zákon o archívoch“);
 • finančné sprostredkovanie podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní;
 • plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere, ako aj záväzkov týkajúcich sa poistenia a sprostredkovania poistenia;
 • prijímanie, vybavovanie a archivácia sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov („Zákon o sťažnostiach“).

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy

(v tomto prípade sa osobné údaje spracúvajú bez potreby súhlasu Klienta):

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením Zmluvy o úvere na základe žiadosti o úver (vrátane predzmluvných rokovaní o uzatvorení Zmluvy o úvere) a na plnenie Zmluvy o úvere (vrátane zmeny Zmluvy o úvere, správy Zmluvy o úvere).

Poskytnutie osobných údajov je potrebné pre účely uzatvorenia a plnenia Zmluvy o úvere; bez týchto údajov nie je možné posúdiť žiadosť o úver ani uzatvoriť či plniť Zmluvu o úvere. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné; o ich poskytnutí rozhoduje výlučne Klient.

Spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonných povinností Amico Finance

(v tomto prípade sa osobné údaje spracúvajú bez potreby súhlasu Klienta):

Spracúvanie osobných údajov Klienta je nevyhnutné podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa nasledujúcich právnych predpisov:

 • Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
 • Zákon o spotrebiteľských úveroch;
 • Zákon o archívoch;
 • Zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Zákon o poisťovníctve“);
 • Zákon o finančnom sprostredkovaní;
 • Zákon o sťažnostiach.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné; o ich poskytnutí rozhoduje výlučne Klient. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, je potrebné pre účely plnenia zákonných povinností Amico Finance (vrátane povinnosti overiť informácie súvisiace s príjmom Klienta v Sociálnej poisťovni); bez toho Amico Finance nemôže splniť povinností, ktoré pre ňu vyplývajú z osobitných predpisov.

Spracúvanie osobných údajov v Nebankovom registri klientskych informácií („NRKI“), súčasťou ktorého je aj register podľa ust. § 7 ods. 3 Zákona o spotrebiteľských úveroch

(v tomto prípade sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu Klienta, s výnimkou spracúvania osobných údajov bez súhlasu klienta v časti NRKI, v ktorej sú spracúvané údaje o spotrebiteľských úveroch – táto časť NRKI je registrom podľa ust. § 7 ods. 3 Zákona o spotrebiteľských úveroch („Register“):

Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava („NBCB“), je prevádzkovateľom Nebankového registra klientskych informácií („NRKI“), v ktorom sú s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania spracúvané údaje fyzických a právnických osôb, ktoré požiadali o uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako aj tých, ktoré uzavreli zmluvný vzťah s nebankovými veriteľskými subjektmi a ďalšími subjektmi uvedenými na webovom sídle www.nbcb.sk („tretie strany“), a to v rozsahu údajov uvedených v žiadosti a/alebo v zmluve. Kontaktné údaje zodpovednej osoby určenej prevádzkovateľom NBCB sú: adresa: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, e-mail: dpo@nbcb.sk.

Spracúvanie osobných údajov v NRKI sa vykonáva na základe súhlasu Klienta, a to na účely vzájomného informovania sa veriteľských subjektov o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich klientov, ochrana oprávnených hospodárskych záujmov nebankových veriteľských subjektov, a prevenciou pred úverovými podvodmi. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné; o ich poskytnutí rozhoduje výlučne Klient.

V časti NRKI, v ktorej sú spracúvané údaje o spotrebiteľských úveroch a ktorá je Registrom podľa ust. § 7 ods. 3 Zákona o spotrebiteľských úveroch, sa osobné údaje spracúvajú bez súhlasu Klienta. Amico Finance je povinná poskytnúť údaje do Registra a získavať údaje z Registra bez súhlasu Klienta. Účel spracúvania osobných údajov je určený Zákonom o spotrebiteľských úveroch.

Osobné údaje spracúvané v NRKI sú poskytované tretím stranám, ktoré sú zverejňované a pravidelne aktualizované na webovom sídle www.nbcb.sk. Osobné údaje spracúvané v Registri môžu byť v zmysle § 7 ods. 6 Zákona o spotrebiteľských úveroch a príslušných ustanovení Zákona o úveroch na bývanie sprístupňované aj ďalším subjektom definovaným týmito právnymi predpismi. Zoznam veriteľov, bánk, zahraničných bánk a pobočiek zahraničných bánk a registrov údajov o spotrebiteľských úveroch a ich prevádzkovateľov v zmysle Zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorým sú osobné údaje spracúvané v Registri sprístupňované, je uvedený na webovom sídle www.nbs.sk.

Osobné údaje spracúvané v NRKI a Registri sú poskytované aj ďalším subjektom v zmysle príslušných ustanovení Zákona o spotrebiteľských úveroch, Zákona o úveroch na bývanie a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Osobné údaje spracúvané v NRKI a Registri nie sú zverejňované, ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje dotknutých osôb sú ďalej poskytované a spracúvané spoločnosťami CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava, Slovenská republika a CRIF S.p.A. so sídlom Via M.Fantin 1-3, 40131 Bologna, Talianska republika, ako sprostredkovateľmi na vyššie uvedené účely.

Ďalšie informácie týkajúce sa NRKI a služieb ním poskytovaných je možné získať v Klientskom centre NRKI, ktoré sídli na adrese: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, tel.: +421 2 59207518, e-mail: nbcb@nbcb.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov v NRKI a Registri je zverejnená aj na www.amico.sk, v časti Ochrana osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov v Spoločnom registri bankových informácií („SRBI“)

(v tomto prípade sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu Klienta):

Spoločný register bankových informácií („SRBI“) je vytvorený v súlade s ust. § 92a ods. 1 Zákona o bankách ako spoločný bankový register, ktorého prevádzkovateľom je Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810, Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava („SBCB“), zriadená ako spoločný podnik pomocných bankových služieb v súlade s ust. § 92a ods. 2 Zákona o bankách. Kontaktné údaje zodpovednej osoby určenej prevádzkovateľom SBCB sú: adresa: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, e-mail: dpo@sbcb.sk.

Osobné údaje spracúvané v SRBI sú sprístupňované Národnej banke Slovenska, bankám a pobočkám zahraničných bánk, a to výlučne za účelom určeným Zákonom o bankách a iným príjemcom podľa Zákona o bankách, ako aj tretím stranám prostredníctvom NBCB ako prevádzkovateľom NRKI.

Účelom spracúvania osobných údajov pri ich poskytovaní užívateľom SRBI zo strany NBCB prostredníctvom SBCB, a pri ich poskytovaní tretím stranám zo strany SBCB prostredníctvom NBCB, je vzájomné sa informovanie tretích strán a oprávnených užívateľov SRBI o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich klientov (dotknutých osôb), ďalej ochrana oprávnených hospodárskych záujmov veriteľských subjektov a prevencia pred úverovými podvodmi.

Kategórie osobných údajov a účel spracúvania osobných údajov v SRBI sú určené Zákonom o bankách.

Právnym základom pre poskytovanie osobných údajov užívateľom SRBI zo strany NBCB prostredníctvom SBCB, a pre ich poskytovanie tretím stranám zo strany SBCB prostredníctvom NBCB je súhlas Klienta. Udelenie súhlasu je dobrovoľné.

Osobné údaje spracúvané v SRBI pochádzajú od bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktorým ich poskytli dotknuté osoby, ako klienti, resp. potenciálni klienti bánk a pobočiek zahraničných bánk.

Osobné údaje spracúvané v SRBI nie sú zverejňované, ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje dotknutých osôb sú ďalej poskytované a spracúvané spoločnosťami CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 14 , 821 09 Bratislava, Slovenská republika a CRIF S.p.A. so sídlom Via M.Fantin 1-3, 40131 Bologna, Talianska republika ako sprostredkovateľmi NBCB a SBCB na vyššie uvedené účely.

Ďalšie informácie týkajúce sa poskytovania osobných údajov klienta (dotknutej osoby) tretím stranám zo strany SBCB prostredníctvom NBCB je možné získať v Klientskom centre SRBI, ktoré sídli na adrese: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, tel.: +421 2 59207515, e-mail: sbcb@sbcb.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov v SRBI je zverejnená aj na www.amico.sk, v časti Ochrana osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely

(v tomto prípade sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu Klienta):

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe súhlasu Klienta, a to na marketingové účely, ktoré zahŕňajú

 • priamy marketing a informovanie o zvýhodnených ponukách a novinkách spoločnosti Amico Finance. Marketingové ponuky spoločnosť Amico Finance realizuje elektronicky (e-mailom, SMS správami, prostredníctvom klientskej zóny), písomne alebo telefonicky;
 • automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane profilovania, s cieľom predloženia marketingovej ponuky určenej pre Klienta, primeranej jeho potrebám a možnostiam;
 • prieskum trhu a spokojnosti klientov Amico Finance s produktami a službami Amico Finance.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné; o ich poskytnutí rozhoduje výlučne Klient. Poskytnutie osobných údajov je potrebné pre uvedené marketingové účely. Bez takto udeleného súhlasu Amico Finance nemôže Klientovi zasielať marketingové ponuky, konkrétne určené Klientovi, či realizovať prieskum trhu a spokojnosti klientov.

Spracúvanie osobných údajov na účely overenia a/alebo porovnania majetkových a zárobkových pomerov Klienta pri opätovnej žiadosti o úver

(v tomto prípade sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu Klienta):

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe súhlasu Klienta, a to na účely overenia a/alebo porovnania majetkových a zárobkových pomerov Klienta pri žiadosti o úver, podanej Klientom v období troch mesiacov po zamietnutí predchádzajúcej žiadosti o úver.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné; o ich poskytnutí rozhoduje výlučne Klient. Poskytnutie osobných údajov je potrebné pre posúdenie opätovnej žiadosti o úver. Ak tento súhlas Klient neudelí, nemá to vplyv na posúdenie jeho žiadosti o úver.

Spracúvanie osobných údajov na účel overenia zárobkových pomerov Klienta u zamestnávateľa či iného platiteľa príjmu

(v tomto prípade sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu Klienta):

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe súhlasu Klienta, a to na účely posúdenia žiadosti o úver sprístupnením a/alebo poskytnutím osobných údajov Klienta, ktoré sú nevyhnutné pre overenie pravdivosti ním poskytnutých informácií a posúdenia schopnosti Klienta splácať úver, tretím osobám (zamestnávateľovi alebo platiteľovi iného príjmu), a zároveň, aby tieto osoby mohli poskytnúť Amico Finance informácie o pravdivosti Klientom poskytnutých informácií.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné; o ich poskytnutí rozhoduje výlučne Klient. Poskytnutie osobných údajov je potrebné pre posúdenie žiadosti o úver a overenie zárobkových pomerov Klienta u zamestnávateľa či iného platiteľa príjmu. Ak tento súhlas Klient neudelí, nemá to vplyv na posúdenie jeho žiadosti o úver.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Amico Finance uchováva osobné údaje Klienta počas trvania Zmluvy o úvere a 10 rokov od vysporiadania všetkých vzťahov, ktoré vznikli v súvislosti s Úverom, ak zo záväzných právnych predpisov nevyplýva dlhšia doba archivácie. Doba uchovávania osobných údajov vyplýva z platných právnych predpisov, najmä zo Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákona o spotrebiteľských úveroch, Zákona o archívoch, Zákona o poisťovníctve, Zákona o finančnom sprostredkovaní.

Ak Klient udelil súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely alebo na účel overenia zárobkových pomerov Klienta u zamestnávateľa či iného platiteľa príjmu, doba uchovávania osobných údajov zodpovedá dĺžke trvania Zmluvy o úvere a 5 rokom od vysporiadania všetkých vzťahov, ktoré vznikli v súvislosti s Úverom.

Ak Klient udelil súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely overenia a/alebo porovnania majetkových a zárobkových pomerov Klienta pri opätovnej žiadosti o úver (podanej Klientom v období troch mesiacov po zamietnutí predchádzajúcej žiadosti o úver), súhlas sa udeľuje na obdobie troch mesiacov po zamietnutí predchádzajúcej žiadosti o úver, ak bude zamietnutá.

Doba spracovania a uchovávania osobných údajov v NRKI je 5 rokov od udelenia súhlasu a v prípade uzatvorenia zmluvy medzi Amico Finance, ktorá je užívateľom NRKI, a/alebo Registra a dotknutou osobou je doba spracovania a uchovávania osobných údajov doba trvania zmluvy a 5 rokov od zániku záväzkov voči Amico Finance vyplývajúcich zo zmluvy. Doba spracovania a uchovávania osobných údajov v Registri je doba trvania zmluvy a 5 rokov od zániku záväzkov voči Amico Finance vyplývajúcich zo zmluvy. Následne sú osobné údaje Klienta zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s platnými právnymi predpismi.

Doba spracovania a uchovávania osobných údajov pri ich poskytovaní užívateľom SRBI zo strany NBCB prostredníctvom SBCB, a pri ich poskytovaní tretím stranám zo strany SBCB prostredníctvom NBCB, je 5 rokov od udelenia súhlasu a v prípade uzatvorenia zmluvy medzi Amico Finance a dotknutou osobou je doba spracovania a uchovávania osobných údajov doba trvania zmluvy a 5 rokov od zániku záväzkov voči Amico Finance vyplývajúcich zo zmluvy. Následne sú osobné údaje klienta zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

PRÁVA KLIENTA

Právo na prístup k osobným údajom

Klient má právo požadovať od Amico Finance získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Ak Amico Finance takéto osobné údaje spracúva, Klient má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o (a) účele spracúvania osobných údajov, (b) kategórií spracúvaných osobných údajov, (c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, (d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, (e) práve požadovať od Amico Finance opravu osobných údajov týkajúcich sa Klienta, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, (f) práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ust. § 100 Zákona o ochrane osobných údajov, (g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Klienta, (h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 Nariadenia GDPR, (i) o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Právo na opravu osobných údajov

Klient má právo na to, aby Amico Finance bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Klient právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“)

Klient má právo na to, aby Amico Finance bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. V čl. 17 Nariadenia GDPR sú uvedené podmienky, za ktorých môžu byť osobné údaje vymazané. Amico Finance nie je povinná osobné údaje Klienta vymazať, ak existuje niektorý zo zákonných dôvodov spracúvania osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Klient má právo na to, aby Amico Finance obmedzilo spracúvanie osobných údajov, ak (a) namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Amico Finance overiť správnosť osobných údajov, (b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Klient namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, (c) Amico Finance už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Klient na uplatnenie právneho nároku, alebo (d) Klient namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Amico Finance prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Klienta.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Klient má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe spracúvania osobných údajov na účel oprávnených záujmov Amico Finance alebo tretej strany vrátane na tom založeného profilovania. Amico Finance nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Klienta, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Klient má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak Klient namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Amico Finance ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania

Klient má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho obdobne významne ovplyvňujú. Uvedené neplatí v zákonom stanovených prípadoch (ak je rozhodnutie (a) nevyhnutné na uzavretie či plnenie zmluvy, (b) vykonané na základe osobitného predpisu, (c) založené na výslovnom súhlase Klienta.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Klient má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Amico Finance, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené zákonné podmienky v čl. 20 Nariadenia GDPR.

Právo podať návrh na začatie konanie o ochrane osobných údajov

Klient má právo podať návrh na začatie konanie o ochrane osobných údajov podľa ust. § 100 Zákona o ochrane osobných údajov, a to Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

ODVOLANIE SÚHLASU

Klient má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Klient môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil. Odvolanie súhlasu je potrebné zaslať na adresu sídla spoločnosti Amico Finance (kontaktné údaje Amico Finance sú uvedené vyššie).

Odvolanie súhlasu by malo obsahovať: (1) meno, priezvisko, adresu bydliska, dátum narodenia, (2) oznámenie, že Klient odvoláva svoj súhlas, spolu s uvedením, o aký súhlas ide, (3) vlastnoručný podpis.

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Pri poskytovaní služieb Amico Finance používa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, ktoré je založené na využití informačných technologických prostriedkov. Automatizované individuálne rozhodovanie umožňuje rýchlejšie a účinnejšie posudzovanie žiadosti o úver a správu Úveru po uzatvorení Zmluvy o úvere. Profilovanie slúži na adresné poskytovanie služieb podľa požiadaviek, potrieb a možností Klienta.

ZOZNAM PRÍJEMCOV

Osobné údaje Klienta môžu byť poskytnuté tretím osobám, a to dodávateľom (najmä poskytovatelia služieb pre Amico Finance, napr. IT služby, archivačné, právne, poradenské služby, obchodní partneri), sprostredkovateľom, orgánom verejnej moci (Národná banka Slovenska, súdy, orgány činné v trestnom konaní atď.).

Osobné údaje Klienta môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené týmto kategóriám príjemcov:

 • Úverové registre
 • Spoločnosti realizujúce poštovný styk, zaisťovacie, poisťovacie, účtovné, daňové, právne, exekučné služby
 • Iný oprávnený subjekt, o ktorom to ustanovujem zákon

KATEGÓRIE SPROSTREDKOVATEĽOV

V mene Amico Finance spracúvajú osobné údaje spoločnosti realizujúce doručovacie, registratúrne, informačné, monitorovacie, obchodné, IT a telekomunikačné služby a tiež služby vymáhania.