Informácie o ochrane osobných údajov

podľa ust. § 15 ods. 1 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Amico Finance a.s., Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava, IČO: 48 113 671, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6128/B (ďalej len „Amico Finance a.s.“) je prevádzkovateľom podľa Zákona o ochrane osobných údajov a spracúva osobné údaje svojich klientov (vrátane žiadateľov o úver, ich partnerov, a iných dotknutých osôb, ďalej len „klient“) v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Amico Finance a.s. zároveň spracúva osobné údaje svojich klientov ako finančný sprostredkovateľ podľa Zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov (“Zákon č. 186/2009 Z.z.”) a ako sprostredkovateľ podľa Zákona o ochrane osobných údajov, v mene poistiteľov, uvedených v Prihláške do poistenia a Rámcovej poistnej zmluve, a zverejnených na www.amico.sk, ak si klient zvolil poistenie.

Zoznam sprostredkovateľov podľa Zákona o ochrane osobných údajov je uvedený tu:

Názov /Označenie subjektu

 • F.M. Servis s.r.o., Pod Rovnicami 65, 841 04 Bratislava, IČO: 35 764 350
 • Slovak Telekom, a. s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469
 • KOLOS s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO: 31 393 039
 • NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35 739 487
 • Externé call centrum Paradigma, s.r.o., Javorová 10, 931 01 Šamorín, IČO: 36 662 330
 • DevApp, s.r.o., Moyzesova 46, 040 01 Košice, IČO: 44 587 953
 • ETAP s.r.o., Tallerova 4, 811 02, Bratislava, IČO: 47 430 702
 • Hexcells s.r.o., Klincová 28, 821 08 Bratislava, IČO: 50 061 984
 • Cromwell a.s, Lamačská 22, 841 03 Bratislava, IČO: 31 353 746
 • Cross Fingers s.r.o., Borinka 525, 900 32 Borinka, IČO: 50 657 445
 • McGrath & Arthur s.r.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 962 836

Účel spracúvania osobných údajov

Amico Finance a.s. spracúva osobné údaje klientov za účelom

 • posúdenia schopnosti klienta ako spotrebiteľa splácať úver podľa Zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (“Zákon o spotrebiteľských úveroch”);
 • založenia predzmluvných vzťahov, plnenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere medzi Veriteľom a klientom, zmena tejto zmluvy na základe žiadosti klienta;
 • ochrany práv a oprávnených záujmov Amico Finance a.s. ako veriteľa, ak je to nevyhnutné;
 • identifikácie klienta v rozsahu podľa Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (“Zákon č. 297/2008 Z.z.”);
 • archivácie podľa Zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov (“Zákon č. 395/2002 Z.z.”);
 • plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere a týkajúcich sa poistenia.
 • Prijímanie, vybavovanie a archivácia sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach

Zoznam osobných údajov

Amico Finance a.s. spracúva osobné údaje klienta ako žiadateľa o úver uvedené v žiadosti o úver, údaje potrebné na overenie majetkových a zárobkových pomerov klienta, výdavkov, rodinného stavu, údaje potrebné na účely identifikácie klienta podľa Zákona č. 297/2008 Z.z.

Povinnosť klienta poskytnúť osobné údaje

Na spracúvanie osobných údajov klienta na základe právneho predpisu nie je potrebný súhlas klienta. Klient je povinný poskytnúť Amico Finance a.s. osobné údaje v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi; právnym základom, ktorý klientovi ukladá túto povinnosť, je najmä Zákon o spotrebiteľských úveroch, Zákon o ochrane osobných údajov, Zákon č. 297/2008 Z.z., Zákon č. 395/2002 Z.z., Zákon č. 186/2009 Z.z.). Právnym následkom odmietnutia klienta poskytnúť osobné údaje môže byť zamietnutie žiadosti o úver.

Spoločnosť Amico Finance a.s. ako finančný agent podľa Zákona č. 186/2009 Z.z. je oprávnená spracúvať osobné údaje klienta aj bez jeho súhlasu. Dôsledkom odmietnutia poskytnúť osobné údaje môže byť odmietnutie vzniku poistenia.

Na účely identifikácie a vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. je Amico Finance a.s. ako povinná osoba aj bez súhlasu a informovania klientov oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa Zákona č. 297/2008 Z.z.; pritom je oprávnená získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu klienta v rozsahu podľa Zákona č. 297/2008 Z.z.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Klient je oprávnený dobrovoľne sa rozhodnúť, či poskytne svoje osobné údaje v prípade, ak na ich získanie je potrebný súhlas klienta ako dotknutej osoby.

Zoznam tretích strán a príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené

Amico Finance a.s. môže poskytnúť alebo sprístupniť osobné údaje najmä týmto tretím stranám alebo príjemcom:

 • Slovenská pošta, a.s.
 • Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb
 • Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o.
 • Národná banka Slovenská
 • Komerční banka a.s.
 • MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Europ Assistance S.A. Irish branch
 • súdy
 • orgány činné v trestnom konaní
 • notári
 • účtovníci
 • audítori
 • daňoví poradcovia
 • advokáti
 • súdni exekútori
 • Úrad na ochranu osobných údajov
 • Externé inkasné agentúry
 • Externé callcentrum
 • Platcovia mzdy alebo iného príjmu
 • Finančná spravodajská jednotka
 • Iný oprávnený subjekt, o ktorom to ustanovuje zákon

Zverejnenie osobných údajov

Amico Finance a.s. osobné údaje klientov nezverejňuje.

Poučenie o právach klienta ako dotknutej osoby

Klient má tieto práva:

 • právo na to, aby Amico Finance a.s. spracúvala jeho osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a ostatnými platnými právnymi predpismi,
 • právo na to, aby Amico Finance a.s. zabezpečila bezodkladne likvidáciu osobných údajov klienta podľa ust. § 17 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov a za podmienok tam uvedených,
 • právo písomným oznámením adresovaným Amico Finance a.s. odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom klient berie na vedomie, že odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude mať vplyv na oprávnenie Amico Finance a.s. spracúvať osobné údaje klienta v prípadoch, ak na základe všeobecne záväzných právnych predpisov je Amico Finance a.s. oprávnená spracúvať osobné údaje aj bez súhlasu klienta,
 • právo domáhať sa všetkých práv uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov spôsobom uvedeným v tomto zákone, najmä však je klient oprávnený písomne požadovať
  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
  • informácie o stave spracúvania osobných údajov klienta,
  • informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje klienta,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam spracúvaných osobných údajov klienta,
  • vykonanie opravy alebo likvidácie nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov klienta,
  • likvidáciu osobných údajov klienta, ktorých účel spracúvania skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  • blokovanie spracúvaných osobných údajov klienta, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov.

Právo klienta podľa písm. e) a f) vyššie možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Klient na základe písomnej žiadosti má právo u Amico Finance a.s. ako prevádzkovateľa namietať voči

 • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

Klient na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Amico Finance a.s. ako prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka klienta je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie klient namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Ak klient uplatní svoje právo

 • písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom klient doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis klienta; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať klientovi,
 • u sprostredkovateľa podľa písm. a) alebo b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať spoločnosti Amico Finance a.s. ako prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

Klient pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak klient nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Amico Finance a.s. ako veriteľ je v zmysle ust. § 7 ods. 1 Zákona o spotrebiteľských úveroch povinná posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť klienta ako spotrebiteľa splácať úver.

Posudzovanie schopnosti klienta splácať úver

Veriteľ je v zmysle ust. § 7 ods. 1 Zákona o spotrebiteľských úveroch povinný posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť Žiadateľa o úver ako spotrebiteľa splácať úver. Vzhľadom na túto skutočnosť Amico Finance a.s. v prípade, ak klient udelil svoj súhlas, poskytne a sprístupní jeho osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov uvedených v žiadosti o úver, zmluve o spotrebiteľskom úvere medzi Amico Finance a.s. a klientom, informácie o uzavretí tejto zmluvy, vrátane informácií o platobnej disciplíne, povahe porušenia zmluvnej povinnosti, resp. zamietnutí žiadosti o úver, ako aj akékoľvek informácie poskytnuté alebo Amico Finance a.s. získané v súvislosti so žiadosťou o úver, poskytnutým úverom alebo záväzkovými vzťahmi klienta s Amico Finance a.s. a za účelom uvedeným v ust. § 15 Zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľovi: Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava, IČO: 42 053 040, zapísané v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Okresným úradom Bratislava (ďalej len “Združenie”). Združenie je prevádzkovateľom informačného systému Nebankový register klientskych informácií (ďalej len “NRKI”), v ktorom sú s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania spracúvané údaje fyzických a právnických osôb, ktoré požiadali o uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako aj tých, ktoré uzavreli zmluvný vzťah s nebankovými veriteľskými subjektmi, vrátane osobných údajov fyzických osôb zastupujúcich tieto právnické osoby (ďalej len “dotknuté osoby”), a to v rozsahu identifikačných údajov uvedených v tejto Žiadosti o úver, Zmluve o úvere, informácie o uzavretí Zmluvy o úvere, vrátane informácií o platobnej disciplíne, povahe porušenia zmluvnej povinnosti, resp. zamietnutí Žiadosti o úver, ako aj akékoľvek informácie poskytnuté alebo Veriteľom získané v súvislosti so Žiadosťou o úver, poskytnutým úverom alebo mojimi záväzkovými vzťahmi s Veriteľom.

NRKI je zároveň registrom podľa ust. § 7 ods. 3 Zákona o spotrebiteľských úveroch v tej časti, v ktorej sú spracúvané údaje o spotrebiteľských úverov (ďalej len “Register”). Amico Finance a.s. je v súlade so Zákonom o spotrebiteľských úveroch povinná poskytnúť údaje do Registra a získavať údaje z Registra aj bez súhlasu klienta. Účelom spracúvania osobných údajov v NRKI je vzájomné informovanie sa veriteľských subjektov o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich klientov, ochrana oprávnených hospodárskych záujmov nebankových veriteľských subjektov, a prevencia pred úverovými podvodmi. Účelom spracúvania osobných údajov v Registri je poskytovanie spotrebiteľských úverov a posudzovanie schopnosti spotrebiteľa splácať úver. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v NRKI je dobrovoľne udelený súhlas Žiadateľa o úver. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov v Registri je Zákon o spotrebiteľských úveroch. V prípade zamietnutia žiadosti o úver alebo neuzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere je doba spracovania údajov v NRKI 5 rokov od udelenia súhlasu. Ak na základe žiadosti o úver bola uzatvorená zmluva o spotrebiteľskom úvere, doba spracovania údajov v NRKI je doba trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a 5 rokov od vysporiadania všetkých vzťahov, ktoré vznikli v súvislosti s úverom. Osobné údaje dotknutých osôb sú ďalej najmä po technickej stránke spracúvané spoločnosťami CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, a CRIF S.p.A., so sídlom Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Talianska republika ako sprostredkovateľmi na vyššie uvedený účel. Osobné údaje v NRKI nie sú zverejňované, ani poskytované do tretích krajín. Dotknutá osoba má právo uplatniť svoje práva a právom chránené záujmy podľa ust. § 28 až 30 Zákona o ochrane osobných údajov. Žiadateľ o úver má právo písomným oznámením adresovaným Amico Finance a.s. odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Žiadateľ o úver zároveň v uvedenom rozsahu udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov aj v rámci opakovaného posúdenia schopnosti Žiadateľa o úver ako spotrebiteľa splácať úver (a to najmä v rámci výkonu odbornej starostlivosti Veriteľa, v rámci posúdenia schopnosti Žiadateľa o úver pri navýšení úverového rámca Revolvingového spotrebiteľského úveru).

V prípade, ak klient udelil svoj súhlas, prevádzkovateľ Nebankového registra klientskych informácií (“NRKI”), NonBanking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava prostredníctvom prevádzkovateľa Spoločného registra bankových informácií (“SRBI”), spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810, so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, poskytne užívateľom SRBI všetky údaje o uzatváranom obchode, vrátane údajov získaných Amico Finance a.s. ako veriteľom v priebehu rokovania o uzavretí tohto obchodu, ako aj údaje o uzavretom obchode a jeho zabezpečení, údaje o bonite klienta a jeho dôveryhodnosti z hľadiska splácania záväzkov, a to vrátane údajov získaných veriteľom v priebehu rokovania o uzatvorení týchto obchodov. Účelom tohto poskytnutia osobných údajov je výmena informácií medzi užívateľmi NRKI, ktorými sú iné nebankové veriteľské subjekty a  užívateľmi SRBI, ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk, o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov NRKI a klientov užívateľov SRBI, pre účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany hospodárskych záujmov užívateľov NRKI a užívateľov SRBI, ako aj prevencie úverových podvodov. Tento súhlas je udelený dobrovoľne na dobu 5 rokov odo dňa podpisu žiadosti o úver, ak zmluva o spotrebiteľskom úvere nebude uzatvorená, a na dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a 5 rokov od zániku záväzkov klienta vyplývajúcich zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Klient ako dotknutá osoba má práva v súlade s ust. § 28 – 30 Zákona o ochrane osobných údajov.