Časté otázky

Spôsob úhrady mesačných splátok ste si zvolili pri podpise Žiadosti o úver. Mesačné splátky tak môžete uhrádzať buď bankovým prevodom alebo poštovým poukazom. Pre jednoduchšie uhrádzanie Vám odporúčame zadať trvalý prevodný príkaz z Vášho bankového účtu, kde si viete nastaviť presný počet mesačných splátok, ktoré potrebujete uhradiť na svoj úver.

Vaše mesačné splátky môžete uhradiť bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na náš bankový účet číslo 99889988/6500, IBAN : SK8665000000000099889988. Pre správne pripísanie platby nezabudnite uviesť Váš variabilný symbol (referencia platby).

Prvú mesačnú splátku je potrebné uhradiť podľa zmluvne dohodnutého splátkového kalendára, hneď  nasledujúci mesiac po čerpaní úveru. Zúčtovacie údaje pre úhradu mesačnej splátky – bankové spojenie, variabilný symbol, výška splátky – máte uvedené aj na Zmluve.

Mesačná splátka je pravidelná platba za poskytnutý úver a skladá sa z istiny, úroku a prípadných poplatkov.

Dátum splatnosti mesačnej splátky je vždy k 15-temu dňu v mesiaci. Je to zmluvne dohodnutý dátum a nie je možné ho zmeniť.

Ak uhradíte vyššiu mesačnú splátku, alebo uhradíte viac mesačných splátok naraz, bude sa táto úhrada považovať za predplatenie mesačných splátok. Skrátite si tak dobu splácania Vášho úveru. V takom prípade si však overte či nedošlo k preplatku na Vašom úvere.

Reklamáciu tovaru je potrebné uplatniť priamo u predajcu, u ktorého ste si tovar kúpili. Aj počas obdobia vybavovania reklamácie tovaru je potrebné hradiť mesačné splátky úveru.

Pokiaľ ste si tovar kupovali formou Nákupu na splátky, je potrebné mesačné splátky uhrádzať aj napriek tomu, že je Váš tovar pokazený a podali ste reklamáciu. Mesačné splátky uhrádzajte aj naďalej podľa dohodnutého splátkového kalendára.

V prípade, že ste už uhradili mesačnú splátku a aj napriek tomu ste obdržali upomínaciu sms správu, zašlite nám prosím doklad o úhrade na info@amico.sk alebo poštou. Do správy uveďte, že sa jedná o preverenie uhradenej platby.

Ak došlo k chybe pri zadaní prevodného príkazu alebo vypĺňaní poštového poukazu, zašlite nám prosím doklad o úhrade na info@amico.sk alebo poštou na našu adresu. Do správy uveďte, že sa jedná o preverenie uhradenej platby.

Úplne jednoducho. Vyberiete si tovar, ktorý máte záujem financovať formou spotrebiteľského úveru Nákupu na splátky. Vyplníte žiadosť o úver, ku ktorej doložíte potrebné doklady. A potom už len počkáte na výsledok posúdenia Vašej žiadosti.

Vybavenie úveru je jednoduché a preto aj doba vybavenia je krátka. Samotný výsledok posúdenia Vašej žiadosti sa dozviete na počkanie priamo v predajni.

K žiadosti o úver je potrebné doložiť Váš občiansky preukaz a doklad preukazujúci Váš príjem (v závislosti od typu Vášho príjmu – potvrdenie o výške príjmu, výplatná páska, výpis z bankového účtu alebo výmer o dôchodku. Ak ste podnikateľ –  SZČO, je potrebné doložiť potvrdenie o podaní daňového priznania). Naša spoločnosť si v prípade potreby môže vyžiadať ďalšie doklady pre spracovanie Vašej žiadosti.

Základné podmienky, ktoré musíte spĺňať pre podanie žiadosti o úver sú: vek 18 – 65 rokov, občan SR s trvalým pobytom na území SR, pravidelný a zdokladovateľný príjem na území SR (TPP, podnikateľ FO, dôchodca).

Spotrebiteľský úver Nákup na splátky je možné využiť na financovanie kúpy tovaru od 100 € až do 4 000 € s dobou splácania 6 až 60 mesiacov.

Prostredníctvom Nákupu na splátky si môžete zafinancovať akýkoľvek počet tovarov až do maximálnej výšky úveru, teda do 4000 €.

Za vybavenie úveru formou Nákupu na splátky v našej spoločnosti neplatíte žiadne poplatky. Ostáva vám tak viac peňazí na nákup.

Akontácia je  forma preddavku hradená predajcovi priamo na predajni pri kúpe tovaru. Spravidla sa pohybuje vo výške od 10 do 90% z kúpnej ceny tovaru. Zvyšnú časť kúpnej ceny tovaru, uhradíte formou Nákupu na splátky.

Uzatvorenie poistnej zmluvy nie je podmienkou pre poskytnutie Nákupu na splátky. Poistenie vás však chráni pred nepredvídateľnými situáciami, ktoré vás kedykoľvek môžu zastihnúť nepripraveného, preto vám odporúčame využiť jeden z ponúkaných poistných balíkov.

Ak už máte úver schválený a pre poistenie ste sa rozhodli až dodatočne, stačí vyplniť Prihlášku k poisteniu a zaslať ju poštou na našu adresu. Pokiaľ máte doplňujúce otázky, môžete kontaktovať naše callcentrum na čísle 0850 123 321.

Okrem pravidelnej mesačnej platby nemusíte uhrádzať nič navyše. Poistenie hradíte v jednej sume spolu s mesačnou splátkou.

Po nahlásení poistnej udalosti je potrebné hradiť mesačné splátky do času, kedy vám poisťovňa potvrdí prevzatie vašich záväzkov.

Pokiaľ ste uhradili mesačné splátky spolu s poistným plnením, môžete tieto splátky považovať za predplatené, alebo môžete požiadať o ich vrátenie na Váš bankový účet. Pre bližšie informácie týkajúce sa predplatku kontaktujte naše cellcentrum na čísle 0850 123 321.

Poistnú udalosť je potrebné nahlásiť bezodkladne Poisťovni MetLife osobne alebo telefonicky na telefónnom čísle 02/59 363 111 alebo 0800 800 008.  Kontaktné údaje poisťovne nájdete na stránke www.metlife.sk‎.  Pre nahlásenie poistnej udalosti je ptorebné vyplniť dokument Poistné hlásenie.